Bendrosios nuostatos

 

Asmens duomenų apsauga

 

UAB „Jotva“ užtikrina, kad Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

UAB „Jotva“ patvirtina, jog netvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, taip pat, užtikrina, kad Asmens duomenys nėra renkami iš kitų šaltinių.

 

Bendrosios sąvokos

 

Duomenų valdytojas – UAB „Jotva“ buveinės adresas: V. Kudirkos g. 41, 683052 Marijampolė, juridinio asmens kodas 251093460.

Duomenų subjektas – Klientas, kuris kreipėsi į Duomenų valdytoją dėl turizmo paslaugų suteikimo ir kurio Asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kuris automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas.

 

Asmens duomenų tvarkymas

 

Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko:

 • turistinių kelionių organizavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis paštas, telefono numeris.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu yra gautas Duomenų subjekto sutikimas, tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninis paštas.

Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti savo duotą sutikimą duotą tiesioginės rinkodaros tikslu. Sutikimas atšaukiamas elektroniniu paštu info@jotva.lt parašius atsisakymą iš to paties elektroninio pašto, kuris buvo pateiktas užsakant Naujienlaiškį.

 

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Duomenų valdytojas asmens duomenis turistinių kelionių organizavimo tikslu asmens duomenis saugo 5 metus nuo asmens duomenų gavimo dienos, tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 5 metus nuo asmens duomenų gavimo dienos.

 

Asmens duomenų gavėjai

 

Duomenų valdytojas informuoja Klientą, jog asmens duomenys, kurie yra tvarkomi turistinių kelionių organizavimo tikslu perduodami tarptautiniams kelionių organizatoriams: UAB „Tez Tour“, Panerių g. 39, Vilnius, el. p. info@teztour.lt, AB „Novaturas“, A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, el. p. info@novaturas.lt, UAB „Kidy Tour“, Konstitucijos pr. 12-2, Vilnius, el. p. info@kidytour.lt.

 

Duomenų subjekto teisės

 

Duomenų subjektas, pateikdamas Duomenų valdytojui Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašytinį prašymą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie yra tvarkomi, ir kam jie yra teikiami ar buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Rašytinis prašymas gali būti pateikiamas paštu, faksu, el. paštu (esant elektroniniam parašui) ar tiesiogiai atvykus ir jį pateikus Duomenų valdytojui.

Tais atvejais, kai su Duomenų subjekto duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

Atsakymas į gauto prašymą ar pretenziją Duomenų subjektui pateikiamas pagrįstai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Atsakymas pateikiamas raštu, siunčiant registruota siunta arba el. paštu, jei Duomenų subjekto kreipimasis buvo gautas el. paštu, naudojantis elektroniniu parašu.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

 • duomenų nereikia tikslui pasiekti dėl kurio buvo gauti ir tvarkomi;
 • jeigu duomenų subjektas atšaukė Sutikimą ir nėra kito teisėto pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai ar negavus Duomenų subjekto sutikimo.

 

Skundo dėl nesuteiktos arba nekokybiškai suteiktos paslaugos pateikimo tvarka

 

Skundas (prašymas) UAB „Jotva“ turi būti pateikiamas raštu, siunčiant adresu: V. Kudirkos g. 41, LT-68305, Marijampolė

Jame turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo (asmuo, kuris paduoda skundą) vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (įmonės kodas), gyvenamoji vieta (buveinė);
 • konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar paslauga, jo įvykdymo data;
 • aplinkybės, dėl kurių, pareiškėjo manymu, atsakovo veiksmas (neveikimas) ar sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas, ir tai patvirtinantys įrodymai (dokumentai);
 • suformuluotas konkretus reikalavimas, kokį sprendimą prašoma priimti;
 • pridedamų dokumentų sąrašas;
 • skundo (prašymo) surašymo vieta ir data.

Skundą (prašymą) turi pasirašyti pareiškėjas ar jo atstovas. Jei skundą (prašymą) pasirašo atstovas, prie skundo (prašymo) turi būti pridedamas dokumentas, patvirtinantis atstovo teisę atstovaujamojo vardu pasirašyti ir paduoti skundą (prašymą).

Prie skundo (prašymo) pareiškėjas turi pridėti dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais pareiškėjas įrodinėja savo reikalavimo pagrįstumą.

Skundo (prašymo) su priedais egzempliorių (kopijų) turi būti pateikiama tiek, kad juos būtų galima įteikti kiekvienam atsakovui, trečiajam asmeniui (jei toks yra) ir dar liktų egzempliorius įmonei.

Nepavykus ginčo išspręsti taikiai su mumis prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8~5) 262 67 51, faks. (8~5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje.

Visos teisės saugomos jotva.lt © 2019 | Sprendimas VRV.LT

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com